Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร: 035-610307  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานควบคุมภายใน
   รายงานการประชุมสภา อบต
   รายงานความพึงพอใจการให้
บริการ
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
   ข้อมูลเชิงสถิติ
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ควบคุมภายใน
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
   แผนพัฒนาการศึกษา
   ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
   การบริหารงานบุคคล
   คู่มือการปฎิบัติงาน
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
   เมนูสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) (ดู : 32)
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) (ดู : 31)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (ดู : 63)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 70)
ประกาศผู้ชนะราคาโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับ (แอสฟัลต์ติก) หมู่ที่ ๕ (ศาลาตาเฉย-คลองยายนวล) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 100)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 210)
การเปิดเผยราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับ (แอสฟัลต์ติก) หมู่ที่ 5 (ศาลาตาเฉย-คลองยายนวล) (ดู : 80)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขยายเขตท่อเมนประปา ม.7 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ดู : 181)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องสุขา ม.4 (หลัง อบต.สายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ดู : 204)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 347)VDO ประมวลภาพกิจกรรม
ดูวีดีโอทั้งหมด
 
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบข้าวสารให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลสายทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จิตอาสาเฉพาะกิจ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รับมอบข้าวสาร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รับเสด็จฯ ณ ลานอิสระภาพ 109
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตรวจ ATK ก่อนเข้ารับเสด็จฯ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาหนองเจ็ดเส้น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมสมัยสามัญและการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เพื่อสุขภาพและความสามัคคี ประจำปี 2565 ของชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอป่าโมก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นำส่งผู้ป่วยติดเชื้อเข้ารับการรักษา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ส่งตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตรวจ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบวัสดุอุปกรณ์แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลสายทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมประชาคมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมู่ที่ 8
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมประชาคมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมู่ที่ 7
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมประชาคมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมู่ที่ 5
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมประชาคมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมู่ที่ 6
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 47)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 36)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 56)
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ (ดู : 152)
 
แหล่งท่องเที่ยว      ผลิตภัณฑ์ตำบล     I      ปราชญ์ชาวบ้าน
 
อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศาลาหลวงพ่อผอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
อบต.สายทอง
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.สายทอง
บริการยื่นคำร้องออนไลน์
อบต.สายทอง
แบบบริการขอรับข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ
อบต.สายทอง
แบบนัดหมายเข้ารับบริการ
อบต.สายทอง
แบบประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการของ
อบต.สายทอง
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร : 035-610307
E-mail Address : saitongpamok@gmail.com
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs