Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร: 035-610307  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
   ประกาศกระทรวงมหาดไทย
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานควบคุมภายใน
   รายงานการประชุมสภา อบต
   รายงานความพึงพอใจการให้
บริการ
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
   ข้อมูลเชิงสถิติ
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ควบคุมภายใน
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
   แผนพัฒนาการศึกษา
   ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
   การบริหารงานบุคคล
   คู่มือการปฎิบัติงาน
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
   เมนูสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 45)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (ดู : 36)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 40)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 133)
ประกาศผู้ชนะราคาโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับ (แอสฟัลต์ติก) หมู่ที่ ๕ (ศาลาตาเฉย-คลองยายนวล) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 151)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 256)
การเปิดเผยราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับ (แอสฟัลต์ติก) หมู่ที่ 5 (ศาลาตาเฉย-คลองยายนวล) (ดู : 125)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขยายเขตท่อเมนประปา ม.7 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ดู : 226)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องสุขา ม.4 (หลัง อบต.สายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ดู : 257)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 392)VDO ประมวลภาพกิจกรรม
ดูวีดีโอทั้งหมด
 
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสายทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมประชุมมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตัดแต่งกิ่งไม้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่มอบวัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างบ้านประสบเหตุเพลิงไหม้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมกลองนานาชาติฯ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมพิธีลานอิสรภาพ ๑๐๙
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ซ่อมแซมประปา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ม.1-8
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ระงับเหตุไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิดประกายไฟบริเวณเสาไฟฟ้า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ติดตั้งมาตรน้ำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนวัดพายทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการปลูกผัก ปันสุข
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมพิธีเบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดพายทอง ตำบลสายทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ทำความสะอาดวัดและโรงเรียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 41)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 96)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 74)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 96)
 
แหล่งท่องเที่ยว      ผลิตภัณฑ์ตำบล     I      ปราชญ์ชาวบ้าน
 
อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศาลาหลวงพ่อผอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
อบต.สายทอง
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.สายทอง
บริการยื่นคำร้องออนไลน์
อบต.สายทอง
แบบบริการขอรับข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ
อบต.สายทอง
แบบนัดหมายเข้ารับบริการ
อบต.สายทอง
แบบประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการของ
อบต.สายทอง
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร : 035-610307
E-mail Address : saitongpamok@gmail.com
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs