Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร: 035-610307  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
   ประกาศกระทรวงมหาดไทย
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานควบคุมภายใน
   รายงานการประชุมสภา อบต
   รายงานความพึงพอใจการให้
บริการ
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
   ข้อมูลเชิงสถิติ
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ควบคุมภายใน
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาการศึกษา
   ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
   การบริหารงานบุคคล
   คู่มือการปฎิบัติงาน
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
   เมนูสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   การส่งเสริมความโปร่งใส
   การให้บริการ
   นโยบาย No Gift Policy
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 202) 24 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะราคาการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่ไม่ใช้ราชการ จำนวน 33 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 117) 22 ม.ค. 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่ไม่ใช้ราชการ จำนวน 33 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 110) 16 ม.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 86) 2 ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 90) 8 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเต็นท์ผ้าใบโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 116) 11 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาซุ้มกิจกรรมเสริมทักษะโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 132) 11 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง ชุดเล็กโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 84) 11 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 122) 6 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๘๔๒ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 98) 29 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 82) 19 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นักเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 70) 28 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแก้วพน้อมน้ำแข็ง ตามโครงการสืบสานประเพณัีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 79) 3 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเครื่องไฟขยายเสียงพร้อมไฟประดับ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 67) 3 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 72) 27 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 ตำบลสายทอง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 122) 30 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (หน้าที่ทำการ อบต.สายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 76) 26 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลาน (โดม) หมู่ที่ ๑ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 80) 6 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ ช่วง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 77) 5 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (บริเวณหน้าบ้านนางประจวบ เปรมศรี ทางออกกุ่มดวง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 75) 5 ก.ย. 2565
การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 261) 26 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะราคาโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับ (แอสฟัลต์ติก) หมู่ที่ ๕ (ศาลาตาเฉย-คลองยายนวล) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 317) 19 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 384) 5 มี.ค. 2564
ประกาศ ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 603) 12 ม.ค. 2564
ประกาศ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 466) 12 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างห้องสุขา หมู่ที่ 4 (หลังที่ทำการ อบต.สายทอง) จำนวน 5 ห้อง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 270) 23 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 508) 5 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ฝั่งตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 475) 11 ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 434) 8 ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ตรงข้ามวัดโบสถ์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 385) 26 ส.ค. 2563
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 423) 14 ก.พ. 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 455) 5 ก.พ. 2563
การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 400) 13 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 5 (หลังคลองกระเชนทร์) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ดู : 399) 9 ธ.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 5 (หลังคลองกระเชนทร์) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ดู : 434) 20 พ.ย. 2562
ประกาศเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลืองและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 381) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 5 เส้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 390) 13 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 5 เส้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 392) 21 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดทับแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ ๖ (สามแยกปากซอย ๑๗) และหมู่ที่ ๖ (สามแยกร้านแหมว-ปากซอย ๑๘) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ดู : 407) 18 ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดทับแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ ๖ (สามแยกปากซอย ๑๗) และหมู่ที่ ๖ (สามแยกร้านแหมว-ปากซอย ๑๘) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ดู : 392) 3 ก.ค. 2562
ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดทับแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ ๖ (สามแยกปากซอย ๑๗) และหมู่ที่ ๖ (สามแยกร้านแหมว-ปากซอย ๑๘) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ดู : 415) 2 ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดทับแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ ๖ (สามแยกปากซอย ๑๗) และหมู่ที่ ๖ (สามแยกร้านแหมว-ปากซอย ๑๘) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ดู : 425) 24 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (ดู : 588) 6 ธ.ค. 2561
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 576) 2 ต.ค. 2561
ประกาศ การกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 480) 1 ต.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ดู : 474) 7 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 586) 7 มี.ค. 2561
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 628) 8 ก.พ. 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 454) 7 ก.พ. 2561
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง (ดู : 471) 3 ก.พ. 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 492) 18 ต.ค. 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 514) 16 ต.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 485) 3 ต.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ ๘ ตำบลสายทอง (ดู : 554) 31 ส.ค. 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน (ดู : 485) 29 มิ.ย. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านพายทอง - บ้านท่าควาย หมู่ที่ 1 - 3 (ดู : 542) 4 พ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (ดู : 510) 12 ต.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้านพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 1 ตำบลสายทอง (ดู : 486) 26 พ.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้านพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 2 ตำบลสายทอง (ดู : 491) 26 พ.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้านพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 3 ตำบลสายทอง (ดู : 581) 26 พ.ค. 2558
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 0844708645 โทรสาร : 035-610307
E-mail Address : saitongpamok@gmail.com
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs