Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร: 035-610307  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
   ประกาศกระทรวงมหาดไทย
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานควบคุมภายใน
   รายงานการประชุมสภา อบต
   รายงานความพึงพอใจการให้
บริการ
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
   ข้อมูลเชิงสถิติ
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ควบคุมภายใน
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาการศึกษา
   ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
   การบริหารงานบุคคล
   คู่มือการปฎิบัติงาน
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
   เมนูสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   การส่งเสริมความโปร่งใส
   การให้บริการ
   นโยบาย No Gift Policy
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  แหล่งท่องเที่ยว
ศาลาหลวงพ่อผอม
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 1379 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :
ศาลาหลวงพ่อผอม
 
เจ้าพนักงานตรวจโบราณคดีของรัฐบาลอินเดียส่งพระพุทธรูปปางบำเพ็ญเพียรหาโมขขธรรมกระทำทุกกรกิริยา หล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ปิดทองคำเปลวมาให้เป็นของที่ระลึกสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในรัชกาลที่5 (พระผอมองค์จริงเป็นศิลาประดิษฐานไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานที่เมืองละออ ช่างโยนกสร้างไว้เมื่อราว พ.ศ. 900) พระผอมจำลองประดิษฐานไว้ในพระราชวังรัชกาลที่5 ให้คนกราบไหว้บูชา 3 วัน ช่างคนไทยขออนุญาตหล่อจำลองพระผอมด้วยทองสัมริดหน้าตักกว้าง 1 ศอก 1 คืบ นำไปกราบไหว้บูชา กลุ่มบุคคลตำบลสายทองเดินทางไปอัญเชิญพระผอมจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาประดิษฐานไว้ที่ตำบลสายทอง ขุนพน ภักดี โพธิ์สุวรรณ สร้างศาลา (ไม้)  ประดิษฐานหลวงพ่อผอมปี พ.ศ. 2516 หลวงพ่อผอมถูกขโมยไปจากศาลา ประชาชนหลายตำบลออกติดตามค้นหาและพบหลวงพ่อผอมถูกซุกซ่อนไว้ริมถนนสายป่าโมก-อยุธยา เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อัญเชิญหลวงพ่อผอมประดิษฐานไว้บนศาลาหลังเดิม ประชาชนร่วมกันสร้างศาลา (ไม้) หลังใหม่และอัญเชิญหลวงพ่อผอมประดิษฐานบนศาลาหลังใหม่ ปี พ.ศ. 2535 เริ่มก่อสร้างศาลาหลังใหม่และมณฑปเมื่อปี พ.ศ. 2540 และปี พ.ศ. 2552 ประชาชนร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินถวายเป็นทรัพย์สินของหลวงพ่อผอมเนื้อที่ดิน 3 งาน 55 ตาราวา
 
งานประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อผอมตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หลังวันสงกานต์ของทุกปี
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 0844708645 โทรสาร : 035-610307
E-mail Address : saitongpamok@gmail.com
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs