Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร: 035-610307  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
   ประกาศกระทรวงมหาดไทย
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานควบคุมภายใน
   รายงานการประชุมสภา อบต
   รายงานความพึงพอใจการให้
บริการ
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
   ข้อมูลเชิงสถิติ
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ควบคุมภายใน
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาการศึกษา
   ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
   การบริหารงานบุคคล
   คู่มือการปฎิบัติงาน
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
   เมนูสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   การส่งเสริมความโปร่งใส
   การให้บริการ
   นโยบาย No Gift Policy
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  แหล่งท่องเที่ยว
ลานอิสรภาพ 109
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 152 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

ลานอิสรภาพ ๑๐๙ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งไม่ได้มีเพียงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทว่ายังมีรูปหล่อของอดีตทหารเอกคู่พระทัยของสมเด็จพระนเรศวร พร้อมด้วยพระพุทธรูป และรูปหล่อของพระเกจิชื่อดังอยู่ภายในบริเวณเดียวกันด้วย  

ประวัติ

             ลานอิสรภาพ ๑๐๙ ตั้งอยู่บนพื้นที่มีประมาณ 200 ไร่ ในตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในพระอิริยาบถทรงหลั่งน้ำทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพ ความสูงจากพระบาทถึงพระเศียร ๑๐๙ เมตร ถือเป็นอนุสาวรีย์ที่มีขนาดสูงที่สุดในประเทศไทย และอาจเป็นอนุสาวรีย์องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยด้วย 

             “ลานอิสรภาพ” สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ลานอิสรภาพ ๑๐๙ คือชื่ออันหมายถึง “ความเป็นใหญ่ ความเป็นไทแก่ตัว การปกครองตนเอง” ตัวเลข ๑๐๙ นี้ถือได้ว่าตัวเลขมหามงคล สื่อถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ที่ทำให้ปวงชนชาวไทยรู้สึกมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิต และอบอุ่นใจที่มีพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศ โดยคุณถวัลย์ เมืองช้าง เป็นผู้ริเริ่มโครงการก่อสร้างองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สถานที่แห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงประกาศอิสรภาพกอบกู้เอกราชและศักดิ์ศรีคืนความเป็นไทยให้กับคนไทยทั้งชาติ และเพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาส ทรงขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

 

             อีกทั้งเพื่อให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สำหรับอนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และเกิดความรักสามัคคีและความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติ เกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีของประเทศและบูรพมหากษัตริย์ไทย และยังเป็นสถานที่เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งใหม่ของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  

การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดอ่างทอง

 - รถยนต์ จากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดอ่างทอง ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยสามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง คือ

             เส้นทางที่ 1 ใช้เส้นทางสายพหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข 32 จากกรุงเทพฯ แยกเข้าเส้นทางสายเอเชีย ผ่านอำเภอบางปะอิน - พระนครศรีอยุธยา - อำเภอบางปะหัน - อ่างทอง รวมระยะทาง 105 กิโลเมตร

             เส้นทางที่ 2 ใช้เส้นทางตัดใหม่ ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า - ตลิ่งชัน เข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ผ่านจังหวัดนนทบุรี - ปทุมธานี - พระนครศรีอยุธยา - สุพรรณบุรี - อ่างทอง รวมระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร

 

             เส้นทางที่ 3 ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ - ปทุมธานี ผ่านปากเกร็ด เข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111 ผ่านอำเภอบางไทร - อำเภอเสนา - พระนครศรีอยุธยา จากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 3263 และต่อเข้าทางหลวงหมายเลข 309 เข้าอำเภอป่าโมก   - อ่างทอง รวมระยะทาง 140 กิโลเมตร หรือใช้ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด) 

 ลานอิสรภาพ ๑๐๙ ตั้งอยู่ที่ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ห่างจากตัวจังหวัด 11 กิโลเมตร 

  สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวลานอิสรภาพ ๑๐๙

             ชมความงดงามและสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวมถึงรูปหล่อของอดีตทหารเอกคู่พระทัยของพระองค์ พร้อมด้วยพระพุทธรูป และรูปหล่อของพระเกจิชื่อดังอยู่ภายในบริเวณเดียวกัน

 อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม

                       เวลาเปิด – ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 8.00 – 18.00 น.

                       ตั้งอยู่ที่ : ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

                       โทรศัพท์ : (+66) 081 265 4523

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 0844708645 โทรสาร : 035-610307
E-mail Address : saitongpamok@gmail.com
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs