Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร: 035-610307  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
   ประกาศกระทรวงมหาดไทย
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานควบคุมภายใน
   รายงานการประชุมสภา อบต
   รายงานความพึงพอใจการให้
บริการ
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
   ข้อมูลเชิงสถิติ
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ควบคุมภายใน
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาการศึกษา
   ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
   การบริหารงานบุคคล
   คู่มือการปฎิบัติงาน
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
   เมนูสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   การส่งเสริมความโปร่งใส
   การให้บริการ
   นโยบาย No Gift Policy
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศเชิญชวนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 68) 8 ม.ค. 2567
กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 (ดู : 64) 5 ม.ค. 2567
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46-2566 (ดู : 66) 29 ธ.ค. 2566
ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ขอความร่วมมืองดการเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอย และการเผาในที่โล่ง อื่นๆทุกกรณี (ดู : 104) 23 พ.ย. 2566
รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด (ดู : 58) 23 มิ.ย. 2566
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด (ดู : 95) 26 เม.ย. 2566
วิธีการรับมือกับฝุ่น pm 2.5 มาแนะนำ (ดู : 65) 25 เม.ย. 2566
แบบกำหนดสถานที่ติด แผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอ่างทอง (ดู : 54) 27 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ 2566 (ดู : 61) 27 มี.ค. 2566
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง (ดู : 66) 2 ก.พ. 2566
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดอ่างทอง (ดู : 119) 2 ก.พ. 2566
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) (ดู : 77) 26 ม.ค. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง "คลินิก พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3" (ดู : 72) 25 ม.ค. 2566
5 วิธีจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน (ดู : 89) 3 ธ.ค. 2565
ประกาศแจ้งเตือนประชาชน (ดู : 97) 3 ก.ย. 2565
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (ดู : 84) 30 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 151) 24 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (ดู : 126) 20 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 131) 16 มิ.ย. 2565
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด (ดู : 41) 6 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน 31 พฤษภาคม 2565 ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (ดู : 40) 25 พ.ค. 2565
ขอความร่วมมือสำรวจการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการหรือทุพพลภาพ (ดู : 45) 9 พ.ค. 2565
แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (ดู : 40) 1 มี.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) (ดู : 181) 1 มี.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) (ดู : 190) 1 มี.ค. 2565
ภัยอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 41) 4 ก.พ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (ดู : 217) 21 ม.ค. 2565
ลานกีฬา สนามกีฬา ตำบลสายทอง (ดู : 46) 5 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 (ดู : 206) 29 ธ.ค. 2564
ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 205) 29 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 (ดู : 177) 29 ธ.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (ดู : 190) 20 ธ.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (ดู : 208) 20 ธ.ค. 2564
การคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง (ดู : 44) 7 ธ.ค. 2564
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) (ดู : 42) 3 ธ.ค. 2564
หยุดเผาในที่โล่ง เพื่อลดปัญหามลพิษจากไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) (ดู : 40) 3 ธ.ค. 2564
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ดู : 256) 29 พ.ย. 2564
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง (อย่างไม่เป็นทางการ) (ดู : 243) 29 พ.ย. 2564
สีบัตรเลือกตั้ง อบต. (ดู : 251) 4 พ.ย. 2564
การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 228) 4 พ.ย. 2564
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ดู : 237) 4 พ.ย. 2564
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ดู : 219) 1 พ.ย. 2564
การกระทำผิดกฎหมายเลืองตั้ง อบต. ❌ห้ามมิให้❌ (ดู : 209) 28 ต.ค. 2564
ผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง อบต. (ดู : 232) 23 ต.ค. 2564
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 203) 22 ต.ค. 2564
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น (ดู : 233) 21 ต.ค. 2564
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 273) 21 ต.ค. 2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง "สมาชิกสภาท้องถิ่น" (ดู : 236) 21 ต.ค. 2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง "ผู้บริหารท้องถิ่น" (ดู : 224) 21 ต.ค. 2564
📣ประกาศ ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆ เช่น การแจ้งรายละเอียดจำนวนและรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง การแจ้งยานพาหนะในการหาเสียง การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการแจ้งการจัดเวทีหรือสถานที่ในการหาเสียงเลือกตั้งให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับทราบ (ดู : 233) 11 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งองค์การบริการส่วนตำบลสายทอง (ดู : 225) 11 ต.ค. 2564
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น(ส.อบต.)หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) (ดู : 211) 7 ต.ค. 2564
ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้มี 7 ประเภท และช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ (ดู : 49) 6 ต.ค. 2564
ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ อบต.สายทอง ประจำปี 2564 (ดู : 151) 6 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง "เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง" (ดู : 220) 6 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง "เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง" (ดู : 240) 6 ต.ค. 2564
คำถาม ✍️คำตอบ 📑สาระน่ารู้ เลือกตั้ง อบต.📑 (ดู : 219) 1 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ดู : 228) 1 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) (ดู : 221) 1 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 220) 1 ต.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 0844708645 โทรสาร : 035-610307
E-mail Address : saitongpamok@gmail.com
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs