Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร: 035-610307  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
   ประกาศกระทรวงมหาดไทย
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานควบคุมภายใน
   รายงานการประชุมสภา อบต
   รายงานความพึงพอใจการให้
บริการ
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
   ข้อมูลเชิงสถิติ
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ควบคุมภายใน
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
   แผนพัฒนาการศึกษา
   ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
   การบริหารงานบุคคล
   คู่มือการปฎิบัติงาน
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
   เมนูสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   การส่งเสริมความโปร่งใส
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
วิธีการรับมือกับฝุ่น pm 2.5 มาแนะนำ (ดู : 13) 25 เม.ย. 2566
แบบกำหนดสถานที่ติด แผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอ่างทอง (ดู : 14) 27 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ 2566 (ดู : 22) 27 มี.ค. 2566
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง (ดู : 27) 2 ก.พ. 2566
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดอ่างทอง (ดู : 83) 2 ก.พ. 2566
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) (ดู : 30) 26 ม.ค. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง "คลินิก พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3" (ดู : 28) 25 ม.ค. 2566
5 วิธีจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน (ดู : 45) 3 ธ.ค. 2565
ประกาศแจ้งเตือนประชาชน (ดู : 54) 3 ก.ย. 2565
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (ดู : 45) 30 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 110) 24 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (ดู : 87) 20 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 92) 16 มิ.ย. 2565
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) (ดู : 132) 1 มี.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) (ดู : 149) 1 มี.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (ดู : 171) 21 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 (ดู : 158) 29 ธ.ค. 2564
ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 163) 29 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 (ดู : 135) 29 ธ.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (ดู : 150) 20 ธ.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (ดู : 167) 20 ธ.ค. 2564
การคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง (ดู : 2) 7 ธ.ค. 2564
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ดู : 172) 29 พ.ย. 2564
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง (อย่างไม่เป็นทางการ) (ดู : 167) 29 พ.ย. 2564
สีบัตรเลือกตั้ง อบต. (ดู : 173) 4 พ.ย. 2564
การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 181) 4 พ.ย. 2564
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ดู : 181) 4 พ.ย. 2564
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ดู : 171) 1 พ.ย. 2564
การกระทำผิดกฎหมายเลืองตั้ง อบต. ❌ห้ามมิให้❌ (ดู : 166) 28 ต.ค. 2564
ผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง อบต. (ดู : 182) 23 ต.ค. 2564
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 162) 22 ต.ค. 2564
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น (ดู : 193) 21 ต.ค. 2564
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 208) 21 ต.ค. 2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง "สมาชิกสภาท้องถิ่น" (ดู : 195) 21 ต.ค. 2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง "ผู้บริหารท้องถิ่น" (ดู : 174) 21 ต.ค. 2564
📣ประกาศ ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆ เช่น การแจ้งรายละเอียดจำนวนและรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง การแจ้งยานพาหนะในการหาเสียง การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ และการแจ้งการจัดเวทีหรือสถานที่ในการหาเสียงเลือกตั้งให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับทราบ (ดู : 189) 11 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งองค์การบริการส่วนตำบลสายทอง (ดู : 177) 11 ต.ค. 2564
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น(ส.อบต.)หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) (ดู : 164) 7 ต.ค. 2564
ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้มี 7 ประเภท และช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ (ดู : 3) 6 ต.ค. 2564
ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ อบต.สายทอง ประจำปี 2564 (ดู : 101) 6 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง "เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง" (ดู : 171) 6 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง "เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง" (ดู : 194) 6 ต.ค. 2564
คำถาม ✍️คำตอบ 📑สาระน่ารู้ เลือกตั้ง อบต.📑 (ดู : 168) 1 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ดู : 180) 1 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) (ดู : 177) 1 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 178) 1 ต.ค. 2564
เรื่อง ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำสายทองเป็นการชั่วคราว (ดู : 201) 13 ก.ย. 2564
Stigma ลดอคติในผู้เสี่ยงติดเชื้อและผู้ที่หายจากโรค COVID-19 (ดู : 170) 22 ส.ค. 2564
ประกาศเรื่อง จัดตั้งศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยหรือสำหรับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) Local Quarantine (ดู : 229) 11 ส.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1720/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ 14) (ดู : 218) 2 ส.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1412/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เพิ่มเติม (ดู : 213) 23 มิ.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1380/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ 11) (ดู : 234) 22 มิ.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จากสถานประกอบการ (โรงงาน) และพื้นที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง (ดู : 230) 4 มิ.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ 10) (ดู : 232) 19 พ.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ 8) (ดู : 283) 30 เม.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง เรื่อง มาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พื้นที่จังหวัดอ่างทอง (ดู : 326) 26 เม.ย. 2564
โรคพิษสุนัขบ้า ภัยร้ายใกล้ตัว (ดู : 686) 8 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 324) 4 มี.ค. 2564
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) (ดู : 346) 1 มี.ค. 2564
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) (ดู : 355) 1 มี.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 0844708645 โทรสาร : 035-610307
E-mail Address : saitongpamok@gmail.com
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs