Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร: 035-610307  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   รู้จักนายก
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนอัตรากำลัง
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   การจัดการเรื่องเรียนร้องทุกข์
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง การบริหารกิจการประปาและการบำรุงรักษาระบบประปา พ.ศ. ... (ดู : 4)
ขอความร่วมมือตอบแบบแสดงความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ อบต.สายทอง เรื่อง การบริหารกิจการประปาและการบำรุงรักษาระบบประปา พ.ศ. ... (ดู : 20)
ขอความร่วมมือทำแบบสอบถามเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน (ดู : 14)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 44)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 54)
การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 47)
การเปิดเผยราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 40)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 5 (หลังคลองกระเชนทร์) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ดู : 41)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 5 เส้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 49)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดทับแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ ๖ (สามแยกปากซอย ๑๗) และหมู่ที่ ๖ (สามแยกร้านแหมว-ปากซอย ๑๘) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ดู : 48)
VDO ประมวลภาพกิจกรรม
ดูวีดีโอทั้งหมด
 
เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ขอขอบคุณ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (Covid-19)ในพื้นที่ตำบลสายทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชาคมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการกิจการประปา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตู้ปันสุขจากพวกเราสู่ทุกคน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แต่งกิ่งไม้บริเวณ ม.8 และ บริเวณวัดโบสถ์(สายทอง) ต.สายทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รัับซื้อขยะรีไซเคิล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมประจำเดือน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ซ่อมไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลสายทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รัับซื้อขยะรีไซเคิล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่นำขนมจีนไปแจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสายทอง ทั้ง 8 หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รัับซื้อขยะรีไซเคิล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รัับซื้อขยะรีไซเคิล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบหน้ากากอนามัย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนทุกครัวเรือนใน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8 ตำบลสายทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 25)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่องราสยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 23)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 27)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 35)
  หนังสือสั่งการ
แหล่งท่องเที่ยว      ผลิตภัณฑ์ตำบล     I      ปราชญ์ชาวบ้าน
 
อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศาลาหลวงพ่อผอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร : 035-610307
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs