Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร: 035-868-048  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   รู้จักนายก
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   การจัดการเรื่องเรียนร้องทุกข์
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง (ดู : 69)
บันทึกความร่วมมือ (MOU) (ดู : 21)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ดู : 67)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (ดู : 5)
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 18)
ประกาศ การกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 10)
การเปิดเผยราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน บริเวณที่จอดรถ อบต.สายทอง หลังเก่า หมู่ที่ 3 (ดู : 73)
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน บริเวณที่จอดรถหลังที่ทำการ อบต.สายทอง หมู่ที่ 4 (ดู : 65)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 (บริเวณบ้านนายวันชัย บัวเล็ก) รางยายทอง (ดู : 81)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านนายสมบูรณ์ ตาบประดับ) (ดู : 68)
VDO ประมวลภาพกิจกรรม
ดูวีดีโอทั้งหมด
 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสายทอง 28 พฤศจิกายน 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสายทอง 21 พฤศจิกายน 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นำสิ่งของไปมอบให้กับคุณแม่วัยใส
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสายทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ธนาคารขยะ อบต.สายทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสายทอง สัปดาห์ที่ 12
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสายทอง สัปดาห์ที่ 10
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ธนาคารขยะ รับซื้อขยะรีไซเคิลหมู่ที่5
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการธรรมะเพื่อผู้สูงวัยใจชื่นบาน ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการธรรมะเพื่อผู้สูงวัยใจชื่นบานประจำปี2561 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ(สมาร์ท ซิตี้ ลิพวิ้ง)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสายทอง สัปดาห์ที่ 9
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ รพสต.สายทอ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสายทอง สัปดาห์ที่ 8
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสายทอง สัปดาห์ที่ 7
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสายทอง สัปดาห์ที่ 6
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
  ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) (ดู : 35)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) (ดู : 51)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) ภาค ก และภาค ข (ดู : 39)
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) (ดู : 42)
  หนังสือสั่งการ
แหล่งท่องเที่ยว      ผลิตภัณฑ์ตำบล     I      ปราชญ์ชาวบ้าน
 
อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศาลาหลวงพ่อผอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร : 035-868-048
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs