Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร: 035-610307  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานควบคุมภายใน
   รายงานการประชุมสภา อบต
   รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
   ข้อมูลเชิงสถิติ
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ควบคุมภายใน
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
   แผนพัฒนาการศึกษา
   ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือการปฎิบัติงาน
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
   เมนูสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
นางสาวพรเพ็ญ ทองดี
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น (ดู : 13)
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 9)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง "สมาชิกสภาท้องถิ่น" (ดู : 10)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 100)
ประกาศ ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 266)
ประกาศ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 181)
การเปิดเผยราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขยายเขตท่อเมนประปา ม.7 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ดู : 93)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องสุขา ม.4 (หลัง อบต.สายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ดู : 106)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 246)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ตรงข้ามวัดโบสถ์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 350)
VDO ประมวลภาพกิจกรรม
ดูวีดีโอทั้งหมด
 
ซ่อมไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลสายทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เตรียมความพร้อมในการดำเนินการ Local Quarantine ตำบลสายทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ดำเนินการวางท่อเมนขยายเขตประปา ม.3
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ดำเนินการวางท่อเมน ขยายเขตประปา ม.4
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ขอขอบคุณ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แห่เทียนพรรษาประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่มอบน้ำและให้กำลังใจผู้กักตัว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอาชีพทำโคมไฟจากหวาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ซ่อมไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลสายทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบถุงยังชีพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พัฒนาหมู่บ้าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมประชุมในฐานะคณะทำงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ปั่นจักรยาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พัฒนาหมู่บ้าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และ สเปรย์แอลกอฮอล์พกพา ให้กับประชาชนชาวตำบลสายทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบข้าวกล่อง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ (ดู : 51)
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 50)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 83)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 91)
  หนังสือสั่งการ
แหล่งท่องเที่ยว      ผลิตภัณฑ์ตำบล     I      ปราชญ์ชาวบ้าน
 
อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ศาลาหลวงพ่อผอม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
อบต.สายทอง
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.สายทอง
บริการยื่นคำร้องออนไลน์
อบต.สายทอง
แบบบริการขอรับข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ
อบต.สายทอง
แบบนัดหมายเข้ารับบริการ
อบต.สายทอง
แบบประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการของ
อบต.สายทอง
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร : 035-610307
E-mail Address : saitongpamok@gmail.com
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs