Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร: 035-610307  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   รู้จักนายก
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานควบคุมภายใน
   รายงานการประชุมสภา อบต
   รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
   ข้อมูลเชิงสถิติ
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ควบคุมภายใน
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
   แผนพัฒนาการศึกษา
   ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือการปฎิบัติงาน
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
   เมนูสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
เรื่อง ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำสายทองเป็นการชั่วคราว (ดู : 8) 13 ก.ย. 2564
ประกาศเรื่อง จัดตั้งศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยหรือสำหรับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) Local Quarantine (ดู : 15) 11 ส.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1720/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ 14) (ดู : 20) 2 ส.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1412/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เพิ่มเติม (ดู : 23) 23 มิ.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1380/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ 11) (ดู : 50) 22 มิ.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จากสถานประกอบการ (โรงงาน) และพื้นที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง (ดู : 51) 4 มิ.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ 10) (ดู : 46) 19 พ.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ 8) (ดู : 82) 30 เม.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง เรื่อง มาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พื้นที่จังหวัดอ่างทอง (ดู : 78) 26 เม.ย. 2564
โรคพิษสุนัขบ้า ภัยร้ายใกล้ตัว (ดู : 232) 8 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 102) 4 มี.ค. 2564
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) (ดู : 131) 1 มี.ค. 2564
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) (ดู : 110) 1 มี.ค. 2564
การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (ดู : 178) 26 ม.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง (ดู : 41) 3 ม.ค. 2564
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (จำนวน 2 อัตรา) (ดู : 391) 7 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง การบริหารกิจการประปาและการบำรุงรักษาระบบประปา พ.ศ. ... (ดู : 238) 6 ส.ค. 2563
ขอความร่วมมือตอบแบบแสดงความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ อบต.สายทอง เรื่อง การบริหารกิจการประปาและการบำรุงรักษาระบบประปา พ.ศ. ... (ดู : 224) 13 ก.ค. 2563
ขอความร่วมมือทำแบบสอบถามเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน (ดู : 155) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 147) 15 มิ.ย. 2563
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) (ดู : 173) 1 มิ.ย. 2563
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) (ดู : 140) 1 มิ.ย. 2563
ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน สแกน QR Code ไทยชนะ เพื่อ Check-in ก่อนเข้าใช้บริการ และสแกน Check-out หลังใช้บริการ ก่อนออกจากที่ทำการทุกครั้ง (ดู : 127) 28 พ.ค. 2563
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 15) 30 มี.ค. 2563
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ดู : 164) 27 มี.ค. 2563
แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ดู : 145) 27 มี.ค. 2563
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) (ดู : 140) 27 มี.ค. 2563
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง (ดู : 137) 26 มี.ค. 2563
ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของรัฐ (ดู : 137) 10 มี.ค. 2563
หากท่านมีอาการ มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา, ไอ เจ็บคอ, น้ำมูกไหล, หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ควรรีบมาพบแพทย์ด่วน!!!! (ดู : 153) 12 ก.พ. 2563
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 163) 3 ม.ค. 2563
สรุปสาระสำคัญ "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" (ดู : 146) 6 ธ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 (ดู : 142) 2 ธ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด (ดู : 169) 28 มิ.ย. 2562
คลังความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาลำน้ำ (ดู : 159) 25 มิ.ย. 2562
ขอความร่วมมือประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA) (ดู : 171) 7 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง เผยแพร่การรับฟังความคิดเห็น (ดู : 187) 11 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง (ดู : 192) 19 มี.ค. 2562
โครงการแข่งขันกีฬา สายทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) (ดู : 271) 26 ก.พ. 2562
กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 208) 22 ม.ค. 2562
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 204) 14 ม.ค. 2562
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง (ดู : 269) 8 ม.ค. 2561
บันทึกความร่วมมือ (MOU) (ดู : 223) 13 พ.ย. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ดู : 323) 29 ส.ค. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (ดู : 299) 10 ส.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง (ดู : 313) 28 เม.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผุ้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 277) 28 เม.ย. 2560
กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐ (ดู : 231) 9 ต.ค. 2559
กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี2559 (ดู : 217) 15 ธ.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (ดู : 227) 2 ธ.ค. 2558
ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 และรับสมัครหนูน้อยนพมาศและนางนพมาศ ประจำปี 2558 (ดู : 253) 21 ต.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 267) 19 ส.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2558 (ดู : 256) 29 ธ.ค. 2557
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2557 (ดู : 276) 26 ธ.ค. 2557
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2556 (ดู : 262) 19 พ.ค. 2557
ไปร่วมงานที่ กศน. ต.สายทอง ในโครงการวิชาการทำสาคูใส้หมูหลักสูตร 5 ชั่วโมง (ดู : 230) 27 มี.ค. 2557
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดปะจำปี 2557 (ดู : 263) 24 มี.ค. 2557
 
 หน้า  1 | 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร : 035-610307
E-mail Address : saitongpamok@gmail.com
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs