Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร: 035-610307  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   รู้จักนายก
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานควบคุมภายใน
   รายงานการประชุมสภา อบต
   รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
   ข้อมูลเชิงสถิติ
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ควบคุมภายใน
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
   แผนพัฒนาการศึกษา
   ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือการปฎิบัติงาน
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
   เมนูสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 85) 5 มี.ค. 2564
ประกาศ ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 248) 12 ม.ค. 2564
ประกาศ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 162) 12 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างห้องสุขา หมู่ที่ 4 (หลังที่ทำการ อบต.สายทอง) จำนวน 5 ห้อง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 23 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 224) 5 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ฝั่งตรงข้ามวัดโบสถ์สายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 186) 11 ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 (วัดพายทอง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 140) 8 ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ตรงข้ามวัดโบสถ์) ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 130) 26 ส.ค. 2563
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 173) 14 ก.พ. 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 179) 5 ก.พ. 2563
การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคาพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 161) 13 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 5 (หลังคลองกระเชนทร์) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ดู : 148) 9 ธ.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 5 (หลังคลองกระเชนทร์) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ดู : 151) 20 พ.ย. 2562
ประกาศเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลืองและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 143) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 5 เส้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 167) 13 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 5 เส้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 151) 21 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดทับแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ ๖ (สามแยกปากซอย ๑๗) และหมู่ที่ ๖ (สามแยกร้านแหมว-ปากซอย ๑๘) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ดู : 159) 18 ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดทับแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ ๖ (สามแยกปากซอย ๑๗) และหมู่ที่ ๖ (สามแยกร้านแหมว-ปากซอย ๑๘) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ดู : 161) 3 ก.ค. 2562
ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดทับแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ ๖ (สามแยกปากซอย ๑๗) และหมู่ที่ ๖ (สามแยกร้านแหมว-ปากซอย ๑๘) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ดู : 161) 2 ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดทับแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ ๖ (สามแยกปากซอย ๑๗) และหมู่ที่ ๖ (สามแยกร้านแหมว-ปากซอย ๑๘) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ดู : 172) 24 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เรื่อง ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (ดู : 322) 6 ธ.ค. 2561
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 300) 2 ต.ค. 2561
ประกาศ การกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 214) 1 ต.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ดู : 241) 7 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 331) 7 มี.ค. 2561
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 264) 8 ก.พ. 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 224) 7 ก.พ. 2561
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง (ดู : 217) 3 ก.พ. 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 227) 18 ต.ค. 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 238) 16 ต.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 233) 3 ต.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ ๘ ตำบลสายทอง (ดู : 289) 31 ส.ค. 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน (ดู : 237) 29 มิ.ย. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านพายทอง - บ้านท่าควาย หมู่ที่ 1 - 3 (ดู : 253) 4 พ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (ดู : 272) 12 ต.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้านพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 1 ตำบลสายทอง (ดู : 221) 26 พ.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้านพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 2 ตำบลสายทอง (ดู : 256) 26 พ.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้านพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 3 ตำบลสายทอง (ดู : 284) 26 พ.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้านพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง (ดู : 401) 26 พ.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้านพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 5 ตำบลสายทอง (ดู : 322) 26 พ.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้านพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 7 ตำบลสายทอง (ดู : 286) 26 พ.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้านพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 7 ตำบลสายทอง (ดู : 295) 26 พ.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้านพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 8 ตำบลสายทอง (ดู : 262) 26 พ.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองส่งน้ำ 1 ขวา หมู่ที่ 8 ตำบลสายทอง (บริเวณบ้านนางจำปี มดแสง) (ดู : 282) 19 ม.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองส่งน้ำ 1 ขวา หมู่ที่ 6 ตำบลสายทอง (บริเวณทางเข้าหนองเจ็ดเส้น) (ดู : 320) 19 ม.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดโบสถ์สายทอง หมู่ที่ 4 (ดู : 223) 29 ต.ค. 2557
ประกาศสอบราคาก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง (ดู : 287) 9 ก.ค. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง (ดู : 279) 12 มิ.ย. 2555
 
 หน้า  1 | 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร : 035-610307
E-mail Address : saitongpamok@gmail.com
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs