Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร: 035-610307  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
   ประกาศกระทรวงมหาดไทย
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานควบคุมภายใน
   รายงานการประชุมสภา อบต
   รายงานความพึงพอใจการให้
บริการ
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
   ข้อมูลเชิงสถิติ
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ควบคุมภายใน
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาการศึกษา
   ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
   การบริหารงานบุคคล
   คู่มือการปฎิบัติงาน
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
   เมนูสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   การส่งเสริมความโปร่งใส
   การให้บริการ
   นโยบาย No Gift Policy
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
จังหวัดเคลื่อนที่
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 33 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียดกิจกรรม :
จังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยบริการโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ที่โรงเรียนวัดโบสถ์สายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนวัดโบสถ์สายทอง ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 ซึ่งส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และอำเภอ ได้บูรณาการนำงานบริการในหน้าที่ ออกมาให้บริการแก่ประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง อัยการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอป่าโมก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอป่าโมก เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
- มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ จำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
- มอบชุดนักเรียนให้กับนักเรียนในพื้นที่ จำนวน 20 ราย
- มอบชุดอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 50 ราย
2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 10 ครอบครัวๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท
3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดอ่างทอง จำนวน 20 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง มอบพันธุ์ปลาให้ผู้นำชุมชนไปปล่อยลงในแหล่งน้ำในพื้นที่
5. ปลูกต้นไม้ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง เยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยงานราชการจังหวัดอ่างทองและอำเภอป่าโมก กว่า 60 หน่วยงาน ที่มาให้ความรู้และการบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนอำเภอป่าโมกและบริเวณใกล้เคียง

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 0844708645 โทรสาร : 035-610307
E-mail Address : saitongpamok@gmail.com
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs