Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร: 035-610307  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
   ประกาศกระทรวงมหาดไทย
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
   รายงานควบคุมภายใน
   รายงานการประชุมสภา อบต
   รายงานความพึงพอใจการให้
บริการ
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
   ข้อมูลเชิงสถิติ
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ควบคุมภายใน
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาการศึกษา
   ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
   การบริหารงานบุคคล
   คู่มือการปฎิบัติงาน
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
   เมนูสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   การส่งเสริมความโปร่งใส
   การให้บริการ
   นโยบาย No Gift Policy
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
ประชุมชมรม อบต. อำเภอป่าโมก
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 40 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียดกิจกรรม :
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายไพรัตน์ ทองหยอด นายก อบต.นรสิงห์ ในฐานะประธานชมรม อบต.อ.ป่าโมก มอบหมายให้นายวินัย บุญประเสริฐ รองนายก อบต.นรสิงห์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารของชมรมอบต.อ.ป่าโมก ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีคณะกรรมการชมรมอบต.อ.ป่าโมก เข้าร่วมการประชุม
พร้อมนี้อำเภอป่าโมก โดยนายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอป่าโมกได้กำหนดการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น อ.ป่าโมก ครั้งที่ 1/2566 ด้วยนั้น โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าโมก ผกก. สภ.ป่าโมก เข้าร่วมการประชุม เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆของอำเภอป่าโมก
ในส่วน อบต.สายทอง นางสาวอุบล เฉลิมจักร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 0844708645 โทรสาร : 035-610307
E-mail Address : saitongpamok@gmail.com
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs