Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร: 035-610307  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   รู้จักนายก
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานควบคุมภายใน
   รายงานการประชุมสภา อบต
   รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
   ข้อมูลเชิงสถิติ
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ควบคุมภายใน
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนการดำเนินงาน
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
   แผนพัฒนาการศึกษา
   ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
   คู่มือการปฎิบัติงาน
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
   เมนูสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
ฉีดพ่นยา
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 35 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
รายละเอียดกิจกรรม :
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งพบว่าในตำบลสายทองมีผู้ติดเชื้อและมีผู้ใกล้ชิดสัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
นำโดย นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายเยื้อง มาประเสริฐ น.ส. อุบล เฉลิมจักร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง นางอภิญญา คุ้มดิษฐ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง และ นายประทีป แก้วมณี กำนันตำบลสายทอง ผู้ใหญ่บ้าน มีความห่วงใยพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลสายทอง โดยได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้กับบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและได้กักตัวอยู่ที่บ้าน ในหมู่ที่ 1 2 5 7 ตำบลสายทอง
* นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสายทองทุกท่านก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน*
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร : 035-610307
E-mail Address : saitongpamok@gmail.com
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs