Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร: 035-868-048  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   รู้จักนายก
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   การจัดการเรื่องเรียนร้องทุกข์
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
นายโสภณ กรวยทอง ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการเกษตร
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 68 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 8 สิงหาคม 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

นายโสภณ   กรวยทอง    ปราชญ์ชาวบ้าน  ด้านการเกษตร

เกิดเมื่อ วันที่  8  มกราคม  2480 

 

นายโสภณ  กรวยทอง  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการเกษตร และเป็นผู้รอบรู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านดิน การจัดการดินและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับดิน เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากดินและที่ดินในการเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ปัจจุบันเป็นสมาชิกกลุ่มส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี ตำบลสายทอง โดยการดำเนินการของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง

          สถานที่ตั้ง   หมู่ที่  1   ตำบลสายทอง   อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง

 
สารอินทรีย์ที่ทำจากธรรมชาติ และแปลงสาธิต  
   

 

 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร : 035-868-048
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs