Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร: 035-868-048  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   รู้จักนายก
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   การจัดการเรื่องเรียนร้องทุกข์
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
ปราชญ์ชาวบ้าน งานพิธีมงคล
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 54 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 8 สิงหาคม 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

ชื่อ นางอรุณี  กล่อมกูล

เกิดเมื่อ  6  มีนาคม  2486 

 อดีตข้าราชการครู  ที่มีความรู้ในด้านการจัดงานแต่งงานแบบไทย ไม่ว่าจะเป็นการจัดขบวนขันหมาก และขั้นตอนพิธีการในการแต่งงาน

ซึ่งในปัจจุบันมีให้เห็นน้อยลงแล้ว

ขบวนแห่ขันหมาก  
 

 

การจัดขันหมากเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในพิธีแต่งงานแบบไทย โดยฝ่ายชายจะเป็นผู้เตรียมจัดขบวนแห่พร้อมด้วยพานขันหมากต่าง ๆ มาบ้านฝ่ายหญิงในวันแต่งงาน ซึ่งขันหมากในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน ภายในขบวนขันหมากจะประกอบด้วย พานกรวยเจ้าบ่าว (ทองหมั่น และหรือสินสอด)  พานอุ้ม (จะมี 2 คู่) ขันเล็ก (จะมีเพียงเหล้า กับ หมู)  ถาดขันหมาก (จะมี 10 คู่)  และต้นกล้วย  ต้นอ้อย จะปิดท้ายของขบวน

 

 

 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร : 035-868-048
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs