Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร: 035-868-048  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   รู้จักนายก
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   การจัดการเรื่องเรียนร้องทุกข์
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ภาพกิจกรรม
นางสมจิตร บุญปกครอง ปราชญ์ด้านเพลงพื้นบ้าน /เพลงเกี่ยวข้าว
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 86 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 8 สิงหาคม 2561
รายละเอียดกิจกรรม :

นางสมจิตร   บุญปกครอง   ปราชญ์ด้านเพลงพื้นบ้าน /เพลงเกี่ยวข้าว

เกิดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2497

นางสมจิตร บุญปกครอง อดีตข้าราชการครู ที่มีความสนใจและหลงใหลในความสนุกสนานกับการร้องรำ        ในเพลงพื้นบ้าน  จึงได้รวมกลุ่มกับชาวบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง ร่วมกันอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน ทั้งเพลงเรือ, เพลงเกี่ยวข้าว, เพลงอีแซว  ซึ่งนับวันจะสูญหายไป เนื่องจากไม่มีผู้สืบทอด

สำหรับการแสดงเพลงพื้นบ้าน จะแสดงเมื่อมีงานสำคัญในหมู่บ้าน และกิจกรรมของจังหวัด เพื่อแสดงให้กับ          ผู้ที่มาร่วมงานได้สัมผัสถึงความไพเราะและความสนุกสนานของเพลงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการแสดง

              

 
  กิจกรรมในหมู่บ้านร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม

 

 

 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร : 035-868-048
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs