Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร: 035-610307  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   รู้จักนายก
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนอัตรากำลัง
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   การจัดการเรื่องเรียนร้องทุกข์
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 50 คน
ประกาศวันที่  3 มกราคม 2563

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทย แจ้ง #การขยายเวลาการดำเนินการตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ออกไปจากเดิม 4 เดือน คือ 

1. การประกาศ ภดส.3 และแจ้งให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิม ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 ขยายเป็น ภายในเดือน มีนาคม 2563

2. อบต.ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ จากเดิม ภายในเดือน มกราคม 2563 ขยายเป็น ภายในเดือน พฤษภาคม 2563

3. อบต. แจ้งประเมินภาษี และส่งหนังสือให้ผู้เสียภาษีทราบ เดิม ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ขยายเป็น ภายในเดือน มิถุนายน 2563

4. เจ้าของทรัพย์สิน ชำระภาษี ในเดือน เมษายน 2563 ขยายเป็น เดือนสิงหาคม 2563

5. เจ้าของทรัพย์สิน ขอผ่อนชำระภาษี ภายในเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ขยายเป็น เดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2563

6. อบต.ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษี. เดิมภายในเดือน พฤษภาคม 2563 ขยายเป็นเดือน กันยายน 2563

7. อบต.แจ้งรายชื่อผู้ค้างชำระภาษีให้สำนักงานที่ดินทราบ เดิม ภายในเดือน มิถุนายน 2563 ขยายเป็นเดือนตุลาคม 2563

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินในเขตตำบลสายทอง ทราบ

 
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-610307 โทรสาร : 035-610307
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs