Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร: 035-868-048  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   รู้จักนายก
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   การจัดการเรื่องเรียนร้องทุกข์
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  การเปิดเผยราคากลาง
หัวข้อ วันที่
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน บริเวณที่จอดรถ อบต.สายทอง หลังเก่า หมู่ที่ 3 (ดู : 105) 10 ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน บริเวณที่จอดรถหลังที่ทำการ อบต.สายทอง หมู่ที่ 4 (ดู : 99) 10 ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 (บริเวณบ้านนายวันชัย บัวเล็ก) รางยายทอง (ดู : 112) 8 ก.พ. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านนายสมบูรณ์ ตาบประดับ) (ดู : 101) 8 ก.พ. 2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบคลองบางหูเชือกไปหน้าบ้านนางลำภู พวงจันทร์ขาว) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ ๔ ตำบลสายทอง (ดู : 63) 21 พ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (โดม) บริเวณลานอเนกประสงค์หลังหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (ดู : 54) 21 พ.ย. 2560
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หมู่ที่ 1, 3, 7, (ดู : 64) 17 พ.ย. 2560
จัดซื้อวัสดุเครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (ดู : 48) 13 พ.ย. 2560
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ดู : 56) 17 ส.ค. 2560
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ดู : 53) 31 ก.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลสายทอง (ดู : 50) 31 ก.ค. 2560
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลสายทอง (ดู : 52) 31 ก.ค. 2560
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ดู : 23) 21 ก.ค. 2560
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน (ดู : 32) 27 มิ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ดู : 59) 21 มี.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ดู : 58) 21 มี.ค. 2560
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทานหนึ่งขวา หมู่ที่ 1 (ดู : 38) 14 มี.ค. 2560
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทานหนึ่งขวา หมู่ที่ 3 (ดู : 41) 14 มี.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณนานายพุฒิ (ดู : 53) 17 ม.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลสายทอง (ดู : 59) 17 ม.ค. 2560
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (ดู : 23) 15 ส.ค. 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างบ้านนางอบ หมู่ที่ 8 ตำบลสายทอง (ดู : 75) 9 ส.ค. 2559
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมสูบทดสอบ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง (ดู : 30) 14 ก.ค. 2559
โครงการปรับปรุงและกำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลสายทอง (ดู : 35) 4 ก.ค. 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทอง ซอย 10 หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง (ดู : 54) 13 มิ.ย. 2559
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร (กลบหลุมบ่อ) พร้อมเกรดทับปรับแน่น หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลสายทอง (ดู : 55) 13 มิ.ย. 2559
โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร (กลบหลุมบ่อ) พร้อมเกรดทับปรับแน่น หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลสายทอง (ดู : 43) 13 มิ.ย. 2559
โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต (คลองไส้ไก่) หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง (ดู : 53) 2 มิ.ย. 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลสายทอง (ดู : 56) 26 พ.ค. 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลสายทอง (ดู : 56) 26 พ.ค. 2559
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพายทอง - บ้านท่าควาย หมู่ที่ 1 - 3 ตำบลสายทอง (ดู : 84) 18 พ.ค. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 78) 8 ก.พ. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 76) 4 ก.พ. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 50) 11 พ.ย. 2558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 45) 30 ต.ค. 2558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 53) 7 ต.ค. 2558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 58) 16 ก.ย. 2558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 56) 22 ก.ค. 2558
ารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 54) 26 มิ.ย. 2558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 48) 26 พ.ค. 2558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 53) 26 พ.ค. 2558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 67) 19 ม.ค. 2558
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 51) 29 ต.ค. 2557
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 23) 10 ต.ค. 2557
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 56) 9 พ.ค. 2557
 
 หน้า  1 | 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร : 035-868-048
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs