Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130 โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร: 035-868-048  
เมนูหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ตราสัญญาลักษณ์
   รู้จักนายก
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   หน่วยงานในสังกัด
   ระเบียบและข้อกฎหมาย
 
 
บุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนงาน/โครงการสำคัญ
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บรายได้
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
   การจัดการเรื่องเรียนร้องทุกข์
   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือประชาชน

สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  แผนงาน/โครงการสำคัญ
 แผนงาน/โครงการปี 2560
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 68 คน
ประกาศวันที่  23 กรกฎาคม 2561
บริหารทั่วไป
 
.         โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลสายทอง
 
.        โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
 
 
 
แผนงานส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
.       โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
 
.       โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดพายทอง
 
.       โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
 
.       โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา
 
.      โครงการประเพณีลอยกระทง
 
.       โครงการประเพณีสงกรานต์
 
.      โครงการสืบสานวันสำคัญทางพุทธศาสนา (เดือนละครั้ง)
 
.       โครงการอบรมคุณธรรม
 
.       โครงการบำเพ็ญกุศลและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
 
 
แผนงานโครงสร้างพื้นฐาน
.       (หมู่ที่ 1) โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง กว้าง 2 เมตร ยาว 19 เมตร
 
.      (หมู่ที่ 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองไส้ไก่เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร
 
.       (หมู่ที่ 3) โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง กว้าง 2 เมตร ยาว 22.8 เมตร
 
.       (หมู่ที่ 3) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาวรวม 37 เมตร
 
.      (หมู่ที่ 4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อน้ำทิ้ง จำนวน 3 จุด
 
.       (หมู่ที่ 5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาย้อย กว้าง 3 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมงานดินถม
 
.      (หมู่ที่ 6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นาตาพุด กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร
 
.       (หมู่ที่ 7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร
 
.       (หมู่ที่ 8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง
 
         ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร
 
         ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ : 035-868-048 โทรสาร : 035-868-048
Copyright © 2018. www.saithong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs